Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, từ đó trở thành các giá trị, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp đồng thời chi phối tình cảm, cách suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích.

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình, là sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. nó đảm bảo sự trường tồn của doanh nghiệp giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trong tâm thức của khách hàng và xã hội.

 

internet viettel

 TÁM GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VIETTEL CHÚNG TÔI LÀ:

GIA TRi cot loi, www.vienthongviettelhanoi.com, 0989066151

Comments

lap dat dich vụ internet viettel, lien he 0989066151
0989 066 151